Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békés

“Keresztyén szellemiséget, kiváló szakmai szintű oktatást, sportolási lehetőséget kínálunk óvodától az érettségiig! Hit, tudás, szeretet…"

25 éve kapta viszi a gimit a református egyház

1992. április 8-án volt Békés város képviselő-testületének az az ülése, amelyen döntés született arról, hogy a református egyház visszakapja a Szegedi Kis István Gimnáziumot. Írásukban az elmúlt 25 évre emlékezünk.

2017.08.08.


Image

Negyedszázad a református egyház fenntartásában

2017. április 8-án volt 25 éve, hogy a református egyház visszakapta ősi iskoláját. Ebben a rövid tanulmányban azt kíséreljük meg összefoglalni, hogy milyen fontosabb változások történtek az 1992 óta eltelt évek alatt.

A vizsgált időszakban a fenntartó élén a következő személyek által:

A fenntartó egyházközség lelkészi elnöke:

Beszterczei András (1994-ig) és Katona Gyula (1994-től napjainkig)

A fenntartó egyházközség gondnoka (a presbitérium társelnöke):

Pocsaji Sándor (1996-ig), Szilágyi Erzsébet (1996-1999), K. Szabó Gergely (2000-2004), Kelemen János (2004-2012), dr. Petneházi Zsigmond (2012-2016), Gellén János (2016-tól).

Iskolaügyi gondnok (az iskolaügyi bizottság elnöke):

Szilágyi Erzsébet (2001-2008), Békési Mihály (2009-2011), dr. Végh Lászlóné (2012-)

Ismét egyházi kézben az iskola. Az átmeneti évek (1992-1996)

A Szegedi Kis István Református Gimnáziumot 1948-ban államosították. Érdekes módon az államszocializmus évtizedeiben is megtartotta a nevét, ebben az is közrejátszhatott, hogy a legtöbb elvtársnak fogalma sem volt arról, hogy ki volt a nagy reformátor. Ha tudták volna, hogy protestáns prédikátor volt…! 1986-ban tanácsi döntés alapján szétválasztották az akkor már jó ideje egy fedél alatt működő gimnáziumot és a szakközépiskolát, hamarosan viszont összevonták a gimnáziumot a kollégiummal. 1990-ben megtörtént a fordulat, és az egyházak kérni kezdték egykori iskoláik, ingatlanaik visszaadását is. Békésen az intézmény átadása 1992-ben került sor, a megállapodást április 8-án írták alá, az iskola költségvetésileg 1992. szeptember 1-jével került egyházi fenntartásba. Az iskola 1994-ben megszervezte az általános iskolát is, ettől kezdve a neve Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola volt. Tulajdonképpen arról volt szó, hogy a Dr. Hepp Ferenc nevét viselő (korábban 3. Számú) általános iskola Petőfi utcai épületét kapta vissza az egyház és egyúttal számos kiváló pedagógust is átvett. Összesen nyolc év elmúltával csak olyan gyerekek jártak az iskolába, akik már "refisként" lépték át az iskola kapuit.

Az 1993/1994-es tanév végéig Molnár Imre irányította az iskolát igazgatóként (1985-től). Székét egy évre Almási Gábor vette át, majd két évre Juhász János magyar-angol szakos tanárt bízták meg az igazgatósággal.

Gellén János

1997-ben Gellén Jánost nevezte ki igazgatónak a presbitérium. Az évenkénti beiskolázások egyre jobb eredményt mutattak, és az általános iskolában igazgatósága alatt már mindig megvolt a két induló első osztály. Önálló kollégiumot nyitott az intézmény a Németh László Kollégium földszintjén és a Petőfi utca 6. szám alatt. 1999-ben indította be az iskola a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzést, és egyúttal megszüntette a két éves intenzív oktatást a gimnázumi tagozaton.

Az intézmény fontos külkapcsolatokkal rendelkezett ebben az időszakban: a hollandiai Oosterwolde református gyülekezete nagylelkű adományokkal segítette az iskolát, élő kapcsolat épült ki Zilah és Segesvár magyar gimnáziumával.

A református gimnáziumok első világtalálkozóját Békésen tartották meg, ahol híres előadók jelentek meg. A tanácskozás nyilatkozatot fogadott el.

A ciklus talán legfontosabb eseménye volt az általános iskolai szárny bővítése. 1999-ben a presbitérium a békési Vektor Kft-t bízta meg a munkával, amelyhez a saját erő mellett különböző pályázatokból szerzett pénzt az egyház. A szerkezetkész állapotot még az év végéig elérte az építkezés, de a belső munkák 2000-ben is zajlottak. Az avatásra 2001. február 18-án került sor. Az ünnepségen Szabó Endre esperes szolgált, de megjelent Pataki István polgármester, Pallag László országgyűlési képviselő és Tóth Imre megyei tanácsnok is.

Darvas József és Juhász János tollából 2000-ben megjelent A Szegedi Kis István Református Gimnázium története című könyv.

2000-ben szűnt meg az önálló iskolaszék az intézményben, jog- és feladatkörét az igazgatótanács vette át.

Szabó Endréné (2001-2011)

2001 áprilisában az igazgatótanács, majd a presbitérium is úgy döntött, hogy nem kíván élni az igazgatói megbízás meghosszabbítása jogával, hanem új pályázatot ír ki. A három pályázó közül a tantestület és a fenntartó bizalmát Szabó Endréné kémia-fizika-számítástechnika szakos tanár nyerte el. Négy gyermeke közül három az intézmény falai között érettségizett. Helyetteseként dr. Soósné dr. Héjja Gyöngyit választotta, az általános iskola élére Gönczi Lászlónét, a gimnázium élére Békési Mihályt nevezte ki.

2002-ben volt az iskola alapításának 450. évfordulója. Hat millió forintos költségvetésből készült el az általános iskola tégla kerítése, valamint szép ünnepségsorozatot szervezett az intézmény. Megjelent az iskola Jubileumi évkönyve, valamint Tóth Julianna akkor negyedéves teológus (ma mezőberényi lelkész) könyve a Békési Református Egyházközség történetéről. Kiadtak egy szép falinaptárat a gimnázium fotóival, természettudományos versenyt hirdettek és ünnepi istentiszteletet tartottak dr. Bölcskei Gusztáv püspök szolgálatával. Ekkor avatták fel a Petőfi utcai általános iskolai épület tetőterében a Hajnal Ábel termet.

2003-ban döntött úgy a fenntartó, hogy a gimnáziumban is beindítják az öt évfolyamos nyelvi előkészítő osztályt. Ez a következő évben nem indult be elegendő jelentkező hiányában, de 2005-ben megvolt az egy osztályra való gimnazista. Az igazgatónő vezetése alatt további kísérletek történtek a sokoldalú és színvonalas képzés erősítésére: 2008-ban beszüntették a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzést, de 2010-ben beindult a 7-13 évfolyamos "kisgimi".

2006-ban lejárt az intézményvezető megbízatása, de a tantestület és a presbitérium nagy többséggel újabb öt évre meghosszabbította azt.

2008-ban az iskola hagyományápoló és beiskolázást segítő célzattal indította be a Polgár Lajos Emlékversenyt, amely természettudományos és nyelvi téren nyújtott lehetőséget a megmérettetésre.

2009-ben felújították és átadták az oktatás céljaira a Borz utcai épületet, amely addig raktár volt. Itt fizika, informatika és idegen nyelvi szaktantermeket alakítottak ki.

Még Szabó Endréné igazgatósága idején folytak le a tárgyalások a város és az egyház között két iskolai intézmény átadásáról. A református egyház régi vágya volt az egyházi óvoda indítása. Ezt úgy oldották meg, hogy a Jantyik utcai (ibrányi) tagóvodát átvette a református egyház és a meglevő intézményébe integrálta. Ugyancsak a református egyházé lett a Békési Kistérségi Általános Iskola Karacs Teréz Tagintézménye, amely 2011. augusztus 31-től került át egyházi fenntartásba. Az intézmény is nevet változtatott: Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lett az új név.

Kovács Dániel igazgatósága (2011-től)

Kovács Dániel 2011-ben lett az intézmény vezetője. Ő korábban Pápán volt igazgató. 2016 elején így foglalta össze a mögötte levő öt évet: "Az alábbiakban megkísérlem vázlatosan előtárni a közel öt esztendő intézményi arculatot érintő általános intézményvezetési mozzanatait, semmit nem minősítve, még csak nem is magyarázva, csupán a tényfelsorolásra szorítkozva:

Az igazgatói kinevezés helyi és országos tekintetben összetett feladat elé állított. Helyben a frissen megszületett kormányhivatali működési engedély várt, amely rögzítette a Karacs Teréz Általános Iskola és a Jantyik utcai Óvoda csatlakozását a fogadó anyaintézményhez, országosan pedig ekkor formálódott az Országgyűlésben és Bizottságaiban az új Köznevelési Törvény. A folyamatos mozgásban levő helyi és országos rendszer harmonizációját kellett elvégezni úgy, hogy a végeredmény Intézményünk minden tekintetben törvényes szervezeti felépítménye és működési módja legyen. Az intézményi integrációt követő évek törvényességi, normatíva felhasználási, gazdálkodási ellenőrzései a Kormányhivatal, a Magyar Államkincstár és a Fenntartó részéről törvényes működési módot találtak és rögzítettek jegyzőkönyveikben.

Hasonlóan az öt éves igazgatói ciklus elején – fenntartói kérésre – megtörtént az intézmény átszervezése a mélyebb szervezeti és működési integráció valamint a közösségi, tanulmányi és financiális optimum elérése érdekében. Ez része volt az egy-iskolává szervezés feladatának. Az akkor megvalósult intézményegység- és telephelyközi "egybevegyülés" a pedagógusok és a gyermekek szintjén az egyik leghatékonyabb mozzanata volt az egységes tanulmányi, közösségi, egyházi iskolai arculat kialakításának.

Az öt éves ciklus során alapító okiratunkban rögzítve bővítettük oktatási kínáltunkat a köznevelési sportosztályunk indításával. Ezzel közvetlen munkakapcsolatba kerültünk a város sportszakosztályaival. Az új oktatási profil a finanszírozás szempontjából jelenleg a folyamat közepén tart, tekintve, hogy ebből a szempontból a négy évfolyamos kifutást kell elérnünk.

Az intézmény határain messze túlsugárzó eredményünk, hogy iskolánk elnyert "Akkreditált Kiváló Tehetségpont" címet, amelyet igyekszünk megőrizni és időről-időre megújítani.

Az elkövetkező időszakban bővíteni szándékozunk oktatási kínálatunkat, tekintettel az országos oktatáspolitika megújuló tendenciáira, és az iskola beiskolázási diák- és szülői környezetére. Hangsúlyt fektetünk a tanító-nevelő munka színvonalának emelésére és az értékelvű közösségi gondolat konkrét tartalmakkal való megtöltésére."

Mozgalmas évek voltak Kovács Dániel első ciklusának esztendei. A megfelelő vezetői struktúra kialakítása hosszabb időbe került, ami természetes, hiszen egy távolabbi iskolából érkező vezetőnek alapos mérlegelés alapján kell kiválasztania a megfelelő munkatársakat. 2016-ban Pálné Kis Eszter gazdasági igazgató-helyettesként, Katona Gyula intézményi lelkészként és Palatinus Pál általános igazgató-helyettesként dolgozott. Az intézmény többzű intézményegységre tagolódik: óvoda (Ökrösné Baji Katalin óvodavezetővel), általános iskola (Vég Gábor), gimnázium (dr. Pataki Ágnes) dévaványai Szügyi Dániel tagiskola (Hajdú Andrea). A kollégium telephelyként a gimnáziumhoz tartozik (Tyukodi Mariann a telephelyvezető), az általános iskola pedig három egységből áll: a Petőfi utcán (Gion Márton) és a Rákóczi utcán (Fekete Józsefné) alsó tagozat, a Szánthó Albert utcán (Balog Vilmos) felső tagozat működik.

Kovács Dániel a ciklusát az integráció elmélyítésével kezdte. A fenntartó kész tények elé állította: Békés város önkormányzata még 2011 tavaszán átadta az egyháznak a Karacs Teréz Tagiskolát és a Jantyik utcai óvodát.

2012 nagy eseménye az alapítás 460. évfordulójának megünneplése volt. Az évforduló kapcsán az iskola évkönyvet adott ki és nagyszabású előadássorozat volt az intézményben. A Magvetés konferenciát is ennek a témának szenteltük. Az iskolába ellátogattak az intézmény volt tanulói is.

2013-ban indult a köznevelési típusú sportiskolai képzés a gimnáziumban. A sportiskolások főként a kézilabda és kosárlabda szakosztályok játékosai közül kerülnek ki, bár a későbbiekben ökölvívó, atléta, labdarúgó is jelentkezett a képzésre. A tanulás és a sport összehangolása, az eredmények "szállítása" komoly kihívás elé állított tanulót, tanárt és szülőt. Kifutó rendszerben megszüntette 2012-ben a nyelvi előkészítő évfolyamos képzést az iskola, így az utolsó ilyen előkészítős osztály 2016-ban érettségizett.

2014-ben került az intézményhez a dévaványai Szügyi Dániel Református Általános Iskola, amely korábban a Tiszántúli Református Egyházkerület működtetésében volt. A földrajzi távolság és a megfelelő szakos tanári ellátás biztosítása miatt jobb ötletnek tűnt a békési intézményhez csatolni. Erről az igazgatótanács és a presbitérium is támogatólag nyilatkozott, így 2014. szeptember 1-jén már a "Szegedi" keretei között, mint tagintézmény kezdték meg a munkát.

Ugyancsak ennek az igazgatói ciklusnak volt szívet melengető eseménye a testvériskolai kapcsolatok felmelegítése a Zilahi Református Wesselényi Kollégiummal. Ebben nagy érdeme volt a Gellén-házaspárnak és Egeresi Julianna tanárnőnek. Az erdélyi vendégek a márciusi Magyar Napok és június 4. kapcsán utaznak Békésre 2014 óta, 2015-ben pedig együtt ünnepelték március 15-ét a békésiek a testvériskolával Zilahon.

Beindult az Életképek című lap, amely a Békési Harangszó gyülekezeti újság iskolai mellékleteként látta el információval a református közösséget és az egész várost.

2016 tavaszán újraválasztotta a fenntartó Kovács Dánielt, aki újabb öt évre kapott bizalmat az intézmény vezetésére.

Mucsi AndrásKapcsolat

intézményegységeink elérhetőségei


Gimnázium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Dr. Pataki Ágnes
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu

Általános Iskola


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Vég Gábor
Telefon: 66/411-222
Email: szkirgkaracs@gmail.com

Óvoda


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Vég Gábor
Intézményegység vezető: Farkas-Piskóty Boglárka
Telefon: 66/411-438
Email: csillagfurt@refibekes.hu

Kollégium


Igazgató: Palatinus Pál
Általános Igazgató helyettes: Dr. Pataki Ágnes
Intézményegység vezető: Bíró Péter
Telefon: 66/411-867
Email: titkarsag@refibekes.hu